• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Statement

Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.Woonmodewinkel.nl ( Onderdeel van Haarbosch Wonen) houdt zich aan de eisen van de geldende privacy wetgeving. Hieronder lees je meer over hoe wij omgaan met persoonlijke informatie en cookies. 

Persoonlijke informatie 
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je ip-adres en niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 
• je domeinnaam maar niet je e-mailadres
• je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
• de domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze site te gaan 
• alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site raadpleegt 
• alle informatie die je vrijwillig verstrekt door invullen van formulieren op onze website
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 

Cookies 
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). 
• om je voorkeuren te registreren
• om vroegere activiteiten op de site te registreren 
• om je bij het volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Verstrekking aan derden 
Wij kunnen gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als onze verwerker en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor ons optreden als verwerker hebben met ons een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van ons.
Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen. 

Doorgifte buiten Europa 
Jouw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ons ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. 

Bewaartermijnen 
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Woonmodewinkel.nl (onderdeel Haarbosch Wonen) de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. 

Jouw rechten 
Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 
Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via 06-22436234 of per e-mail via info@haarbosch.com Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). 
Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan: 
Haarbosch Wonen Smederijstraat 25 4909 BV Oosteind

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan info@haarbosch.com. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruik maakt, zal je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je, je niet afmelden. Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; maar we kunnen niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting, we doen ons uiterste best dit te voorkomen. 

Contact 
Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen via e-mail info@haarbosch.com of per telefoon via 06-22436234